[Vebbplats för Erik Engdahl] --> [Underhemsida om autismspektrumtillstånd]
Denna sida, version 2016-11-29, har adressen http://hem.spray.se/erik.engdahl/autism/autism3-sv.html

 In English!

Erik Engdahl:
Beskrivning av bilateral kommunikationsavstängningskramp (icke-intimitet) med hjälp av den halvkvantitativa logaritmiska multiplikationstabellen

(Version 2011-06-26, något reviderad 2016-11-29)

Den halvkvantitativa logaritmiska multiplikationstabellen

*
Pytteliten Liten Måttlig Stor Mycket stor
Pytteliten Överväldigande liten Extremt liten Pytteliten Liten Måttlig
Liten Extremt liten Pytteliten Liten Måttlig Stor
Måttlig Pytteliten Liten Måttlig Stor Mycket stor
Stor Liten Måttlig Stor Mycket stor Extremt stor
Mycket stor Måttlig Stor Mycket stor Extremt stor Överväldigande stor

Denna typ av multiplikationstabell kan återskapas genom tilldelning av successive potenser, här med basen 10 till halvkvantitativa attributfraser såsom...

...eller ungefärliga interval för dem.

Överväldigande liten =    0,0001        [0,00003 , 0,0003[
Extremt liten        =    0,001         [0,0003 ,  0,003[
Pytteliten          =     0,01          [0,003 ,   0,03[
Liten                =    0,1           [0,03 ,    0,3[
Måttlig              =     1            [0,3 ,      3[
Stor                 =    10             [3 ,      30[
Mycket stor          =   100            [30 ,     300[
Extremt stor         =  1000           [300 ,    3000[
Överväldigande stor  = 10000          [3000 ,   30000[

Talet 3 i uppställningen ovan är ett närmevärde för kvadratroten ut 10 = √10 ≈ 3,16. Det är valt eftersom det fungerar som den "multiplikativa mittpunkten" mellan talen 1 och 10. I matematiskt terminologi kallas det för det geometriska medelvärdet av dessa tal.


Tillämpning vad beträffande kommunikation mellan mänskliga (eller i allmänhet biotiska) agenter

I en tidigare artikel "Autismspektrumtillstånd som relationellt fenomen" pekade författaren ut en nyckelstorhet för att karaktärisera en socialpsykisk kommunikationskanal, nämligen graden av ointimitet eller synonymt graden av den bilaterala kommunikationsavstängningskrampen.

Den förstahandsmässiga aspekten av kommunikation är att tillförsäkra att kommunikationskanalen är öppen. Att tillförsäkra att den är öppen kräver ingen aktivitet eller intellektuell kapacitet. Det är en passivitet. Den andrahandsmässiga aspekten av kommunikation, en aktivitet, är att sända information genom kanalen (som då behöver vara öppen i någon utsträckning.)

Då vi fortfarande lever under människans förhistoria, lever (uppvuxna) människor vanligen i ett tillstånd av kommunikationsavstängningskramp. Krampen är en fortlöpande "isometrisk" aktivitet (Jmfr. att stillastående hålla en tung kasse i handen. Då utförs mikromotoriskt arbete i muskelcellerna.). När de försöker att kommunicera, begränsas vanligen öppenheten i kommunikation av en bilateral kommunikationsavstängningskramp (icke-intimitet). Dess grad bestäms av den matematiska produkten (multiplikation) av graderna av unilaterala kommunikationsavstängningskramper. Produkten illustreras av den ovan återgivna halvkvantitativa multiplikationstabellen.

Då produktion av två faktorer är noll om (åtminstone) en av faktorerer är noll, försvinner den bilaterala kommunikationsavstängningskrampen om (åtminstone) en av parterna släpper sin unilaterala kommunikationsavstängningskramp. Det motsvaras omvänt av ordspråket eller talesättet att "det är sällan ens fel att två träter". Inget fall av unilateral kommunikationsavstängningskramp utgör ett absolut hinder även för vidöppen bilateral kommunikationskanal.

En aspekt, som författaren till denna artikel ännu inte någorlunda färdigtformulerat, är att icke-kommunikation är en omöjlighet. Vad gäller kommunikation gäller att den är öppen eller "öppen"(D). Stängd finns inte! Det finns gott om anekdoter från föräldrar eller pedagoger till personer med autism som rapporterar om att de sistnämnda oväntat snappat upp häpnadsväckande verklighetsomständigheter. Personer med autism har systematiskt svårt att ha tillgång till kompetenser de egentligen besitter.


(D) Beteckningen "A"(D) betyder "A och icke-A samtidigt". "Existens"(D) och "sanning"(D) är centrala begrepp inom dialektisk logik. Den fysikaliska grunden för förekomst av "Existens"(D) och "sanning"(D) är den oåterkalleliga förlusten av information i stegen från den fysikaliska verklighetens kaos till psykets icke-kaotiska mentala representationer av denna.


Kommentaren och förslag kan e-postas till engdahl.erikREMOVE.THESE.FOUR.WORDS@gmail.com.

Se även författarens...

Autismspektrumtillstånd - Neurologisk abnormitet och/eller kommunikationsavstängningskramp?
http://www.erikengdahl.se/autism/autism1-sv.html

Autismspektrumtillstånd som relationellt fenomen
http://www.erikengdahl.se/autism/autism2-sv.html

*         *       *     *   * * SLUT * *   *     *       *         *